OVİNYUM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa m.20 hükmünde düzenlenen özel hayatın gizliliği ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamın­da olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya özen göstermekteyiz. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesinde mevzuat sınırları dâhilinde olma amacıyla tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmekteyiz.

1- VERİ SORUMLUSU

Türkiye' de kurulu olan,Ovacık Mh. 2043 Sk. No:43C Keçiören / ANKARA ad­resinde mukim, MZ Zengin İnşaat Taahhüt Mimarlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Betonel Prefabrik Beton Elemanları San. ve Tic. A.Ş. (“Veri Sorumlusu” veya “Şirketimiz”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurt­dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA TOPLUYORUZ?

Veri Sorumlusu olarak sağladığımız hizmetlerin niteliğine göre, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, saklamakta ve mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmakta ve aktarmaktayız:

 • Tarafınızla yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi
 • Kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,
 • Finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Talep ve şikayetlerinizin takibi ve değerlendirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile gö­rüşünüzün alınması,
 • Sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • Mevzuatta ve şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendi­ren diğer bildirimlerin yapılması,
 • Tarafınızı elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, ta­rafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek,
 • Ziyaretçi profillerimizin belirlenmesi.

Her durumda kişisel verileriniz, KVKK'nın m. 5 ve 6 hükümlerinde belirtilen kişisel veri işleme şart­ları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz; hu­kuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü şekilde;
dolaylı/doğrudan iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımıza, şirketimizin danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile diğer grup şirketlerine, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere ve diğer anlaşmalı kuruluşlara, tarafımızca işbirliği yapılan veya hizmet satın aldığımız danışmanlara, kuruluşlara, şirketlere ve şahıslara, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumlarına, KVKK'nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Belirtilen amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mev­zuat başta olmak üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenle­melere uygun olarak, Şirketimiz olarak gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; Şirketimiz'in merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sos­yal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla; düzenlenecek olan eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. yöntemleri ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İlgili kişinin açık rızası.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK'nın m.11 hükmünde “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, kimliklerini ispat etmeleri koşulu ile KVKK m.11 uyarınca aşağıda tanınan haklar kapsamında bilgi sağlanabilecektir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini ge­rektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi­si aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın meydana gelmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK m.11 kapsamında yukarıda sayılan haklara ilişkin taleplerinizi;

 • Ovacık Mh. 2043 Sk. No:43C Keçiören / ANKARA adresindeki kurumumuza bizzat yazılı başvuru belgesi ile birlikte gelerek veya kimlik tespit edebilmek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile başvurarak veya
 • Şirketimize ait olan info@ovinyum.com adresine elektronik posta göndererek veya;
 • Gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurular, KVKK m.13 hükmü gereği başvurunun Şirketimize tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlanır.

BİLGİ EDİNME
FORMU

ADINIZ
TELEFON NUMARANIZ
E-POSTA ADRESİNİZ
MESAJINIZ